Úvod | Historie | Nástrojárna | Lisovna | Montáž | GDRP | Kariéra | Archiv novinek | Kontakty
česky | deutsch | english
 
  Informace o zpracování osobních údajů.

Společnost IDSC, spol. s r.o., (dále jen “Společnost”) se sídlem Voračického předměstí 636, Mladá Vožice
přistupuje k ochraně osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení GDPR”) a
také podle ostatních platných zákonů a nařízení.

Poskytujeme vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme,
z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout,
kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou
vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:
 • Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivní)
 • Ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem)


 • Jaké osobní údaje zpracováváme:
 • Při nástupu do zaměstnání pro uzavření pracovní smlouvy, která podle zákoníku práce obsahuje
  identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, datum, místo narození a místo trvalého pobytu).
 • Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ (podle § 37 zákona o organizaci a
  provádění sociálního zabezpečení): datum a místo narození, všechna dřívější příjmení,
  rodné číslo, místo trvalého pobytu. Byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a
  zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině,
  rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění).
 • Pro správný výpočet mzdy: vzdělání, předchozí praxe
 • Pro výplatu mzdy číslo bankovního účtu a jméno banky
 • Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně (podle zákona o správě daní a poplatků):druh pobíraného důchodu.
 • Pro zjištění přesného data nároku na odchod do starobního důchodu
  (podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení): počet dětí (u žen)
 • Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců
  (podle § 83 zákona o zaměstnanosti): zdravotní znevýhodnění
 • Pro placení zdravotního pojištění (podle § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění): zdravotní pojišťovna
 • Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců: státní občanství
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmu (podle zákona o správě daní poplatků):
 • pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a:
  příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele
 • pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě: jméno,
  příjmení a rodné číslo dítěte
 • V případě, že zaměstnavatel svým zaměstnancům také vyplňuje daňová přiznání,
  potřebuje navíc mít informace o manželovi manželce, dětech, o jejich zdravotním znevýhodnění (např. ZTP/P)


 • Zabezpečení osobních údajů
  Společnost zabezpečuje vaše osobní údaje s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování.
  Pro potřeby správy a zpracování osobních údajů jsou přijata odpovídající bezpečnostní opatření.

  Doba uchovávání osobních údajů
  V souladu se lhůtami uvedenými ve smlouvách, ve spisovým a skartačním řádu Společnosti či
  v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a
  povinnostích plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Po uplynutí nezbytně nutné doby uchovávání osobních údajů budou tyto údaje smazány nebo skartovány.

  Kde vaše osobní údaje spravujeme a zpracováváme
  Vaše osobní údaje jsou spravovány a zpracovávány v sídle Společnosti, adresa Voračického předměstí 636,
  Mladá Vožice a na odloučeném pracovišti Odloučené pracoviště, nástrojárna, Areál DELTA ARMY s.r.o.,
  Olomoucká 612/34, Horka nad Moravou. V nezbytně nutné míře jsou pro účely splnění právních povinností
  (z důvodů účetních, daňových a archivních) a z důvodu oprávněného zájmu, předávány do sídla společníka Společnosti,
  do společnosti Alfred Niesner, GmbH 65527 Niedernhausen, Frankfurter Str.18, Spolková republika Německo.
  V případě, že by se subjekt údajů (fyzická osoba) domníval, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů,
  které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem,
  zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
  má právo požádat e-mailem, na adresu idsc@idsc.cz:
 • O informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme
 • Požádat o opravu osobních údajů
 • Požádat o výmaz osobních údajů
 • Požádat o omezení zpracování osobních údajů
 • Požádat o přenos osobních údajů na jiný subjekt


 • Společnost na dotaz odpoví a bude reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce.
  Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce.
  O prodloužení včetně uvedení důvodů vás musíme informovat.
  Nevyhoví-li Společnost dotazu nebo námitce, má subjekt údajů právo obrátit se přímo
  na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Kontaktní údaje pro potřebu zpracování osobních údajů:
  IDSC, spol. s r.o.
  Voračického předměstí 636
  391 43 Mladá Vožice
  Česká Republika
  E-mail: idsc@idsc.cz


  Další informace je možné najít na:
  Úřad pro ochranu osobních údajů - https://www.uoou.cz
  Nařízení GDPR - https://www.uoou.cz/gdpr%2Dobecne%2Dnarizeni/ds-3938/p1=3938