Informace o zpracování osobních údajů.

Společnost IDSC, spol. s r.o., (dále jen “Společnost”) se sídlem Voračického předměstí 636, Mladá Vožice
přistupuje k ochraně osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení GDPR”) a
také podle ostatních platných zákonů a nařízení.

Poskytujeme vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme,
z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout,
kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou
vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:
Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivní)
Ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem)


Jaké osobní údaje zpracováváme:
Při nástupu do zaměstnání pro uzavření pracovní smlouvy, která podle zákoníku práce obsahuje
identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, datum, místo narození a místo trvalého pobytu).
Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ (podle § 37 zákona o organizaci a
provádění sociálního zabezpečení): datum a místo narození, všechna dřívější příjmení,
rodné číslo, místo trvalého pobytu. Byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a
zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině,
rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění).
Pro správný výpočet mzdy: vzdělání, předchozí praxe
Pro výplatu mzdy číslo bankovního účtu a jméno banky
Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně (podle zákona o správě daní a poplatků):druh pobíraného důchodu.
Pro zjištění přesného data nároku na odchod do starobního důchodu
(podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení): počet dětí (u žen)
Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců
(podle § 83 zákona o zaměstnanosti): zdravotní znevýhodnění
Pro placení zdravotního pojištění (podle § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění): zdravotní pojišťovna
Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců: státní občanství
Prohlášení poplatníka daně z příjmu (podle zákona o správě daní poplatků):
pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a:
příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele
pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě: jméno,
příjmení a rodné číslo dítěte
V případě, že zaměstnavatel svým zaměstnancům také vyplňuje daňová přiznání,
potřebuje navíc mít informace o manželovi manželce, dětech, o jejich zdravotním znevýhodnění (např. ZTP/P)


Zabezpečení osobních údajů
Společnost zabezpečuje vaše osobní údaje s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování.
Pro potřeby správy a zpracování osobních údajů jsou přijata odpovídající bezpečnostní opatření.

Doba uchovávání osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými ve smlouvách, ve spisovým a skartačním řádu Společnosti či
v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a
povinnostích plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Po uplynutí nezbytně nutné doby uchovávání osobních údajů budou tyto údaje smazány nebo skartovány.

Kde vaše osobní údaje spravujeme a zpracováváme
Vaše osobní údaje jsou spravovány a zpracovávány v sídle Společnosti, adresa Voračického předměstí 636,
Mladá Vožice a na odloučeném pracovišti Odloučené pracoviště, nástrojárna, Areál DELTA ARMY s.r.o.,
Olomoucká 612/34, Horka nad Moravou. V nezbytně nutné míře jsou pro účely splnění právních povinností
(z důvodů účetních, daňových a archivních) a z důvodu oprávněného zájmu, předávány do sídla společníka Společnosti,
do společnosti Alfred Niesner, GmbH 65527 Niedernhausen, Frankfurter Str.18, Spolková republika Německo.
V případě, že by se subjekt údajů (fyzická osoba) domníval, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
má právo požádat e-mailem, na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.:
O informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme
Požádat o opravu osobních údajů
Požádat o výmaz osobních údajů
Požádat o omezení zpracování osobních údajů
Požádat o přenos osobních údajů na jiný subjekt


Společnost na dotaz odpoví a bude reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce.
Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce.
O prodloužení včetně uvedení důvodů vás musíme informovat.
Nevyhoví-li Společnost dotazu nebo námitce, má subjekt údajů právo obrátit se přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pro potřebu zpracování osobních údajů:
IDSC, spol. s r.o.
Voračického předměstí 636
391 43 Mladá Vožice
Česká Republika
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sídlo:
IDSC, spol. s r.o.
Voračického předměstí 636
391 43 Mladá Vožice
Česká Republika
IČ: 63911281
DIČ: CZ63911281
Tel.: 00420 381 207 100
E-mail: idsc@idsc.cz

Pobočka Olomouc
Areál DELTA ARMY s.r.o.
Olomoucká 612/34
783 35 Horka nad Moravou
Česká republika
Tel.: 00420 585 153 472
E-mail: nastrojarna@idsc.cz